ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

แผนการเรียนที่เปิดรับ  ในระดับชั้น  ม.1

จำนวนที่รับสมัคร/ห้องเรียน

40 คน / ห้องเรียน

จำนวน  6  ห้องเรียน   
รวม  240  คน
 

แผนการเรียนที่เปิดรับ  ในระดับชั้น  ม.4

@แผนวิทย์-คณิต
@แผนคณิต-อังกฤษ-ญี่ปุ่น

@แผนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 

@แผนช่างอุตสาหกรรม-ช่างไฟฟ้า

จำนวนที่รับสมัคร/ห้องเรียน

40 คน / ห้องเรียน  จำนวน  4  ห้องเรียน  รวม  160  คน