ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.98 KB 0
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 225 KB 4
หลักสูตรบูรณาการ เรื่อง การศึกษาต้นโสนหางไก่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 8
รายชื่อนักเรียนพร้อมเลขประชาชน DMC 2561 (10มิถุนายน2561) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.53 KB 63
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 545.1 KB 46
แผนบูรณาการการใช้ทรัพยากรเศรษฐกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 342 KB 26
แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.57 KB 48
แบบใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.36 KB 65
ข้อมูลสารสนเทศ Onet ปี 58 - 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.82 MB 65
ประมวลรายวิชาฉบับย่อ (Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 118.76 KB 88
แบบฟอร์ม การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 164
วผ.3.แบบขออนุมัติผลการเรียนรกรณีไม่ได้ส่งงานที่มอบหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 202.5 KB 125
บักทึกข้อความนักเรียนมีเวลาไม่ถึง 80% และ 60% Word Document ขนาดไฟล์ 73.91 KB 64