ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนพร้อมเลขประชาชน DMC 2561 (10มิถุนายน2561) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.53 KB 30
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 545.1 KB 15
แผนบูรณาการการใช้ทรัพยากรเศรษฐกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 342 KB 18
แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.57 KB 31
แบบใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.36 KB 50
ข้อมูลสารสนเทศ Onet ปี 58 - 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.82 MB 54
ประมวลรายวิชาฉบับย่อ (Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 118.76 KB 72
แบบฟอร์ม การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 130
วผ.3.แบบขออนุมัติผลการเรียนรกรณีไม่ได้ส่งงานที่มอบหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 202.5 KB 90
บักทึกข้อความนักเรียนมีเวลาไม่ถึง 80% และ 60% Word Document ขนาดไฟล์ 73.91 KB 51