ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรัตนาภรณ์ สุขสงวน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมาลี โอสถ
ครู คศ.3

นางสาวณัชจิรา บัตทิม
ครูอัตราจ้าง