ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเยาว์รัตน์ หมะสัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเสาวรักษ์ ชุนสนิท
ครู คศ.3

นางสาวศิรสา พฆันกุล
ครู คศ.2

นางสาวนฤมล สุนทรสุข
ครู คศ.2

ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์
ครู คศ.2

นางสาวหยาดอัมรินทร์ ศิริขันธ์
ครู คศ.1

นางสาววัลลี สายด้วง
ครู คศ.1