ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเยาว์รัตน์ หมะสัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเสาวรักษ์ ชุนสนิท
ครู คศ.3

นางสาวศิรสา พฆันกุล
ครู คศ.2

นางสาวนฤมล สุนทรสุข
ครู คศ.2

ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวหยาดอัมรินทร์ ศิริขันธ์
ครู คศ.1

นางสาววัลลี สายด้วง
ครู คศ.1