ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

            เดิมชื่อ โรงเรียนไสวชนูปถัมภ์   เปิดทำการสอนตั้งแต่  17 พฤษภาคม 2503 โดยเปิดครั้งแรกอาศัยอาคารเรียนของ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตรสายสามัญในปี พ.ศ. 2503

            พ.ศ. 2504  นายไสว  ฉิมพลี  นายอำเภอวังน้อยร่วมกับข้าราชการ   พ่อค้าประชาชนได้ร่วมใจกันบริจาคสมทบเงินภาษีบำรุงท้องถิ่น  สร้างอาคารไม้ใต้ถุนสูงจำนวน  1  หลัง  จำนวน  3  ห้องเรียน  และได้ย้ายมาทำการสอนที่อาคารเรียนหลังใหม่โดยชื่อว่า “โรงเรียนไสวชนูปถัมภ์”

            พ.ศ. 2505   ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเป็น  5  ห้องเรียนและเปิดสอน    จัดชั้นเรียนชั้นละ  1  ห้องเรียน  ต่อมา  พ.ศ.  2510 ได้ขยายเป็นชั้นละ 2 ห้องเรียน

            ต่อมา นายสังเวียน  ฉ่ำเฉลิม  ครูใหญ่ขอที่ดินจาก   นายวิเชียร  กลิ่นสุคนธ์   จำนวน  24  ไร่  3  งาน  38  ตารางวา  และกรมสามัญได้ซื้อเพิ่มเติมอีก  10  ไร่   51  ตารางวา   รวมเป็น  35  ไร่     2  งาน  89  ตารางวา  พร้อมทั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน   อาคารประกอบและงบประมาณปรับปรุงบริเวณบางส่วน

              17 พฤษภาคม 2516 ได้ย้ายมาทำการสอนที่ใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์”   ตามชื่อตกลงที่ให้ไว้กับ นายวิเชียร   กลิ่นสุคนธ์   พร้อมกับโอนทรัพย์สินเป็นในนามของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2521 โรงเรียนได้รับนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  สำหรับผู้จบประถมศึกษาปีที่  7   เป็นปีสุดท้าย  และเริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สำหรับผู้จบหลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อเตรียมหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ.  2521 เป็นต้นมา และกรมสามัญศึกษาได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่ง “อาจารย์ใหญ่”

ปี  พ.ศ.  2522  นายองอาจ   อภิทนาพงศ์   ได้บริจาคที่ดินให้แก่โรงเรียนเป็นจำนวน  10  ไร่  3  งาน  51  ตารางวา  รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด  46  ไร่  2  งาน  40  ตารางวา 

             1  มีนาคม  2525  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พ.ศ.  2525 โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอน การอบรมจริยศึกษา   ความประพฤติของนักเรียนให้ดีขึ้นตามลำดับ   โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นอย่างดี

            ปัจจุบันมี นางธนภร เกิดนาวี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น  26  ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน 824 คน โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ