วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนวิถีไทย ยึดมั่นในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง