พันธกิจ

1. มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตและดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน