ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

ต้นคูณ บ่งบอกถึงความหนักแน่นมั่นคง เจริญงอกงามแห่งปัญญา

เพิ่มพูนซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียงอันดีงาม