ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
30 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ใจอยู่ วัดสว่างอารมณ์ 11 มี.ค. 66
29 ด.ช.ธนวัฒน์ สร้อยขุนทด วัดลาดทราย 11 มี.ค. 66
28 ด.ญ.ธิดารัตน์ ธนาภรณ์สกุล วังน้อยวิทยาภูมิ 11 มี.ค. 66
27 ด.ช.อนาวินท์ ศรีอัมพร เชียงรากน้อย 11 มี.ค. 66
26 ด.ญ.นันท์นภัส กองอรรถ ยอแซฟอยุธยา 11 มี.ค. 66
25 ด.ช.จิรายุ กระจ่างภักดิ์ วัดยมนาตามธรรม 11 มี.ค. 66
24 ด.ช.ชัชวาล พุ่มเกตุ ประสารวิทยา 11 มี.ค. 66
23 ด.ช.นพวิชญ์ พงศ์ธนภิญโญ บ้านสองแคว 11 มี.ค. 66
22 ด.ญ.พุทธชาติ สาระขวัญ วัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชาน 11 มี.ค. 66
21 ด.ช.อรรถสิทธิ์ สายจันดี วัดลาดทราย 11 มี.ค. 66
20 ด.ญ.นิตจิตรา สงค์พระ เชียงรากน้อย 11 มี.ค. 66
19 ด.ญ.สุพิชชา กรมเมือง วังน้อยวิทยาภูมิ 11 มี.ค. 66
18 ด.ช.ปวีร์ ศรีสุดา วังน้อยวิทยาภูมิ 11 มี.ค. 66
17 ด.ช.พนัชกร เสมา สุวรรณรังสฤษฏ์ 11 มี.ค. 66
16 ด.ช.กฤษณกันท์ บุญวอน วังน้อยวิทยาภูมิ 11 มี.ค. 66
15 ด.ช.เปรมชนัน ประทุมมา ประตูชัย 11 มี.ค. 66
14 ด.ญ.อริศรา วังอินทร์ วัดลาดทราย 11 มี.ค. 66
13 ด.ญ.เพชรไพลิน ค้ำคูณ วัดลาดทราย 11 มี.ค. 66
12 ด.ช.พงษ์ดนัย นุ่มน้อย วัดลาดทราย 11 มี.ค. 66
11 ด.ญ.ชิดชนก พุ่มวันเพ็ญ บ้านลำแดง 11 มี.ค. 66
10 ด.ช.ปณิธิ ขจิตสุวรรณ อนุบาลเมืองราชบุรี 11 มี.ค. 66
9 ด.ญ.ณัฐภรณ์ กลิ่นบุหงา วัดวงษ์สวรรค์ 11 มี.ค. 66
8 ด.ญ.ณัฐธันยา ทองเสนา คอตันคลอง27 11 มี.ค. 66
7 ด.ช.อัครภูม ฤทธิพูน วัดลาดทราย 11 มี.ค. 66
6 ด.ช.ธนวัฒน์ กรรรณลา บ้านสร้าง(สำริตภู่เงินอนุสรณ์) 11 มี.ค. 66
5 ด.ญ.ธัญชนก เรืองประทุม เชาวน์วัศ 11 มี.ค. 66
4 ด.ช.รัชเดช เมฆฉาย คอตันคลอง27 11 มี.ค. 66
3 ด.ญ.ปุญชรัสมิ์ ภูสันต์ วัดศรีประชา 11 มี.ค. 66
2 ด.ช.โชติพงษ์ คงมั่น ประตูชัย 11 มี.ค. 66
1 ด.ช.กฤตานนท์ เอียวงค์ ประตูชัย 10 มี.ค. 66