ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
61 น.ส.ยลรดี คนเล็ก วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
60 ด.ญ.พรแพรวา ผ่องฉวี วัดศิวาราม 12 มี.ค. 66
59 นายนวนนท์ กุยวารีย์ วัดศิวาราม 12 มี.ค. 66
58 น.ส.ชุติกาญจน์ ใจศรี วัดศิวาราม 12 มี.ค. 66
57 น.ส.ศิริญาดา แตงอ่อน วัดสว่างอารมณ์ 12 มี.ค. 66
56 นายศักดา ทองมูล วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
55 ด.ช.ณัฐฐากรณ์ วังวนสิทธิ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
54 ด.ช.ตะวัน หอมผา วัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร) 12 มี.ค. 66
53 นายภานุฑัต อ่อนเอี่ยม วัดศิวาราม 12 มี.ค. 66
52 นายจารุวิทย์ ผาสุขฐิน วัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร) 12 มี.ค. 66
51 ด.ญ.อริชา สร้างเขต วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
50 ด.ญ.พิมพ์ชนก ฤกษดี บ้านลำแดง 12 มี.ค. 66
49 ด.ญ.พัชรีพร อู่ศิลา วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
48 ด.ญ.นวรัตน์ ไทยประสงค์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
47 นายปรัชญา บุญเลิศ ปัณณวิชญ์ 12 มี.ค. 66
46 นายพงศกร ปานนาค วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
45 น.ส.สุนิสา ศรีทอง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
44 ด.ญ.ธิฆัมพร สุขประสงค์ บ้านลำแดง 12 มี.ค. 66
43 นายถิรศักดิ์ มุ่งมี เชียงรากน้อย 12 มี.ค. 66
42 นายสิงหา ทองใบ วัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชาน 12 มี.ค. 66
41 ด.ช.สุภัทรชัย ทรทึก วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
40 ด.ญ.กนกมณี ทองลิ้ม ประตูชัย 12 มี.ค. 66
39 น.ส.สราลี สมใจ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
38 ด.ช.วชิรวิทย์ เรืองศรี วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
37 ด.ช.ณัฐนนท์ เถื่อนสุวรรณ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 มี.ค. 66
36 ด.ช.กรกต คงเกษม วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 มี.ค. 66
35 ด.ช.จิรภัทร เที่ยงคืน วังน้อยวิทยาภูมิ 11 มี.ค. 66
34 ด.ญ.ภัทรวรรณ เมืองสันเทียะ มาบกราดวิทยา 11 มี.ค. 66
33 ด.ช.สรยุทธ พุทธจง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 มี.ค. 66
32 น.ส.รัตกาล มูลสุภะ มูลสุภะ วิเชียรกลิ่นสุคนอุปถัมภ์ 11 มี.ค. 66
31 นายยุทธ​ภูมิ เชื้อแก้ว ​มหาวมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 11 มี.ค. 66
30 นายนัฐวุฒิ นุยันรัมย์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 มี.ค. 66
29 นายอดิเทพ คำป้อม วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 มี.ค. 66
28 น.ส.คชนัญฆ์ ผิวจันทร์เลิศ พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) 11 มี.ค. 66
27 น.ส.สุธิมา ใจอยู่ วัดสว่างอารมณ์ 11 มี.ค. 66
26 น.ส.แพรวา ใจอยู่ วัดสว่างอารมณ์ 11 มี.ค. 66
25 นายพีระพัฒน์ สอนดี วัดลาดทราย 11 มี.ค. 66
24 นายปฏิภาณ อบเชย วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 มี.ค. 66
23 นายกฤษกร สิงหาชาลี มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 11 มี.ค. 66
22 ด.ญ.กฤตธิดา ดีพรม วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 มี.ค. 66
21 นายสหชัย ชุมแสง เชียงรากน้อย 11 มี.ค. 66
20 ด.ญ.ทิตาพร แย้มมาก วังน้อยวิทยาภูมิ 11 มี.ค. 66
19 ด.ญ.สุชานาถ พ่วงผล วังน้อยวิทยาภูมิ 11 มี.ค. 66
18 นายบวรพจน์ บุทชน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 มี.ค. 66
17 น.ส.วิลาวัลย์ จันยะน้อย วัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชาน 11 มี.ค. 66
16 น.ส.พันธ์ทิพย์ คงวิลัยศรี วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 มี.ค. 66
15 ด.ช.สุรเชษฐ์ ศรีนารถ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 มี.ค. 66
14 ด.ญ.กุลณัฐ สังข์สี วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 มี.ค. 66
13 น.ส.วิศัลย์ศยา ตันสันเทียะ วัดสว่างอารมณ์ 11 มี.ค. 66
12 ด.ญ.วีรภัทรา สายทองคำ วัดสว่างอารมณ์ 11 มี.ค. 66
11 น.ส.ศิริรัตน์ รุจิวรรณ เชียงรากน้อยฯ 11 มี.ค. 66
10 นายปฐวีย์ พุทธเทศ วัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร) 11 มี.ค. 66
9 นายธนกฤต ท้วมประเสริฐ วัดบ้านสร้าง 11 มี.ค. 66
8 น.ส.ธัญญาลักษ์ จันทร์สด วัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร) 11 มี.ค. 66
7 ด.ญ.จีระนันท์ สุพันทะ วัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร) 11 มี.ค. 66
6 นายธนภัทร ไกรจรูญ วังน้อยวิทยาภูมิ 11 มี.ค. 66
5 น.ส.ภัทรพร ทะวาช วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 มี.ค. 66
4 น.ส.คณิศร จันทอง เอกอโยธยา 11 มี.ค. 66
3 นายศุกลวัฒน์ ภู่ระหงษ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 มี.ค. 66
2 นายกฤษณะ โพธิ์จันทร์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 10 มี.ค. 66
1 น.ส.กมลชนก น้อยคำ วัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชาน 10 มี.ค. 66