ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
130 ด.ช.นพวินท์ เลี่ยวเจริญ วัดวชิรธรรมสาธิต 30 มี.ค. 66
129 ด.ญ.กมลรัตน์ บุญธรรมวัตร มุสลิมบำรุง 23 มี.ค. 66
128 ด.ช.อัษฎา กระจ่างแสง รัตนโกสินทร์สมโภชน์ (ราชทัพอุป 23 มี.ค. 66
127 ด.ช.พัชรพล เพ็งเพชร ประสาทวิทย์ 23 มี.ค. 66
126 ด.ช.พีชญะ แก้วก่ำ เชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน 21 มี.ค. 66
125 ด.ช.ศักดิ์ดนัย ประกอบกิจ พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) 21 มี.ค. 66
124 ด.ญ.ณัฏฐริกา สำลี มุสลิมบำรุง 17 มี.ค. 66
123 ด.ช.พงษกร อักษร วังน้อยวิทยาภูมิ 15 มี.ค. 66
122 ด.ญ.วรินดา อาภาผล วัดลาดทราย 15 มี.ค. 66
121 ด.ญ.อัญปวีร์ ฐิติรัชน์วราธร วังน้อยวิทยาภูมิ 15 มี.ค. 66
120 ด.ญ.กนกลดา มหาเอี่ยม มุสลิมบำรุง 15 มี.ค. 66
119 ด.ช.เชษฐา เดชเลย์ มุสลิมบำรุง 15 มี.ค. 66
118 ด.ญ.นภัสร หุ้มเกศ วังน้อยวิทยาภูมิ 15 มี.ค. 66
117 ด.ญ.อัจฉราพร เชาว์รูปดี มุสลิมบำรุง 15 มี.ค. 66
116 ด.ช.ณัฐกร สุวรรณชู บ้านลำแดง 15 มี.ค. 66
115 ด.ช.กฤษณะ จิตเยี่ยม มุสลิมบำรุง 15 มี.ค. 66
114 ด.ช.มนัสกรณ์ บุญสวัสดิ์ วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 15 มี.ค. 66
113 ด.ช.ศุภเดช วงศรีเทพ พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) 15 มี.ค. 66
112 ด.ญ.วิพรรษา ทองลับ บ้านบ่อตาโล่ 15 มี.ค. 66
111 ด.ช.สุรศักดิ์ พลายชุมพล วัดลาดทราย 15 มี.ค. 66
110 ด.ช.ศุกลวัฒน์ เขียนประดิษฐ์ วัดศิวาราม 14 มี.ค. 66
109 ด.ช.สุรชัย เจริญสุข บ้านสร้าง(สำริตภู่เงินอนุสรณ์) 14 มี.ค. 66
108 ด.ญ.ศิรภัสสร เสารีรัมย์ วัดลาดทราย 14 มี.ค. 66
107 ด.ช.อรรถพล สมบัติ แกศึพัฒนา 14 มี.ค. 66
106 ด.ช.ยุทธกรานต์ ภาคนะภา มุสลิมบำรุง 14 มี.ค. 66
105 ด.ช.โกวิทย์ มหาเอี่ยม มุสลิมบำรุง 14 มี.ค. 66
104 ด.ญ.กันยากร พลาวงษ์ เซนต์มารีอาชนแดน 14 มี.ค. 66
103 ด.ญ.ภารณี มหาเอี่ยม มุสลิมบำรุง 14 มี.ค. 66
102 ด.ช.แมนยู มะลิกอง มุสลิมบำรุง 14 มี.ค. 66
101 ด.ช.จิรายุ เขียนประดิษฐ์ วัดลาดทราย 14 มี.ค. 66
100 ด.ช.เขมรัฐ เลขยันต์ วัดธรรมจริยา 14 มี.ค. 66
99 ด.ญ.นรีย์กานต์ ฮาดนารี บ้านบ่อตาโล่ 14 มี.ค. 66
98 ด.ช.สิปปกร ทองบรรดิษ วัดกุฎีประสิทธิ์ 14 มี.ค. 66
97 ด.ช.จักรพงศ์ ชัยวัน วังน้อยวิทยาภูมิ 14 มี.ค. 66
96 ด.ช.นาวิน รอดทับทัน คอตันคลอง27 14 มี.ค. 66
95 ด.ช.มนัสวี รอบรู้ วัดลาดทราย 14 มี.ค. 66
94 ด.ญ.ฟาญ่า ภูเด่นผา มุสลิมบำรุง 13 มี.ค. 66
93 ด.ญ.นิรุชา คุ้มชะนุช บ้านลำแดง 13 มี.ค. 66
92 ด.ญ.ยมลภัทร มีคำนิตย์ วังน้อยวิทยาภูมิ 13 มี.ค. 66
91 ด.ญ.กัญญารัตน์ บุญสอง วัดลาดทราย 13 มี.ค. 66
90 ด.ญ.กนกพร สร้างเขต เซนต์แมรี 13 มี.ค. 66
89 ด.ช.ศุภกันต์ นิลตานนท์ ปัณณวิชญ์ 13 มี.ค. 66
88 ด.ญ.วรัญญา ขอเหนี่ยวกลาง กระทุ่มลาย 13 มี.ค. 66
87 ด.ช.ทิวานนท์ สุวรรณเมนะ สวนป่าอุปถัมภ์ 13 มี.ค. 66
86 ด.ช.นภัสกร พวงศรี วัดลาดทราย 13 มี.ค. 66
85 ด.ช.เศรษฐพงศ์ วงค์ชาลี ชุมชนหนองบัวโคด (ทองวิทยานุกูล 13 มี.ค. 66
84 ด.ญ.จิราพัชร มั่นคง สะอาดประชาสรรพ์ 13 มี.ค. 66
83 ด.ญ.พิชญา เร่ใจเย็น บ้านสร้าง(สำริตภู่เงินอนุสรณ์) 13 มี.ค. 66
82 ด.ช.อัชนโชติ จูปรางค์ วัดโพธิ์สาวหาญ 13 มี.ค. 66
81 ด.ช.ภูริพัช อ่อนสันทัด วัดธรรมจริยา 12 มี.ค. 66
80 ด.ญ.นุจรินทร์ ไวยสุนทรี บ้านสร้าง(สำริตภู่เงินอนุสรณ์) 12 มี.ค. 66
79 ด.ญ.วราภรณ์ การุญ จิระศาสตร์วิทยา 12 มี.ค. 66
78 ด.ช.กิตติพัฒน์ ภู่ระหงษ์ วัดลาดทราย 12 มี.ค. 66
77 ด.ญ.ณัฐณิชา สุขเสมา คอตันคลอง27 12 มี.ค. 66
76 ด.ช.พชร ขวัญสุข บ้านสร้าง(สำริตภู่เงินอนุสรณ์) 12 มี.ค. 66
75 ด.ช.รัชชานนท์ อินเลี้ยง วังน้อยวิทยาภูมิ 12 มี.ค. 66
74 ด.ญ.พริมรตา สังเงิน อนุบาลบ้านสร้าง 12 มี.ค. 66
73 ด.ช.ภานุพงศ์ น้อยโพธิ์ คอตันคลอง27 12 มี.ค. 66
72 ด.ช.ณัฐพงค์ อ่อนกล้า วัดลาดทราย 12 มี.ค. 66
71 ด.ญ.มุกรินทร์ ทองสุข วัดสว่างอารมณ์ 12 มี.ค. 66
70 ด.ช.อรัญชัย โสจันทึก วังน้อยวิทยาภูมิ 12 มี.ค. 66
69 ด.ญ.วรกมล แพรดำ บ้านลำแดง 12 มี.ค. 66
68 ด.ญ.ฉัตรธิดา มะโนทัย วัดลาดทราย 12 มี.ค. 66
67 ด.ญ.กมลวรรณ ประทุมพันธ์ สิทธิพยากรณ์ 12 มี.ค. 66
66 ด.ช.พัชฏะ แสนสุข วัดยมนาตามธรรม 12 มี.ค. 66
65 ด.ญ.สุพัฒธิดา พูลเพิ่ม วัดลาดทราย 12 มี.ค. 66
64 ด.ช.มรกต กรีเมธี วัดลาดทราย 12 มี.ค. 66
63 ด.ญ.กัญญาณัช พุทธคาวี วัดยมนาตามธรรม 12 มี.ค. 66
62 ด.ญ.กชนิภา สมวิชา บ้านเขาคลัง 12 มี.ค. 66
61 ด.ช.อานนท์ บุษราคัม วัดลาดทราย 12 มี.ค. 66
60 ด.ช.พุทธิพงศ์ ประชานัย วัดลาดทราย 12 มี.ค. 66
59 ด.ญ.พรสุวภัทร์ เปาะสง่า วัดยมนาตามธรรม 12 มี.ค. 66
58 ด.ญ.จิติรดา​ ราวัต ชลประทานอนุเคราะห์ 12 มี.ค. 66
57 ด.ญ.พิมพ์ลดา ด้วงน้อย คอตันคลอง27 12 มี.ค. 66
56 ด.ญ.วรินพร จันทร์เพ็ญ วัดยมนาตามธรรม 12 มี.ค. 66
55 ด.ช.เรวัต สวัสดี วัดลาดทราย 12 มี.ค. 66
54 ด.ช.กีรติ บางสลัด วัดยมนาตามธรรม 12 มี.ค. 66
53 ด.ช.สิปปกร อยู่โต บ้านสร้าง(สำริตภู่เงินอนุสรณ์) 12 มี.ค. 66
52 ด.ช.กฤษณกัน แย้มบางยาง วัดลาดทราย 12 มี.ค. 66
51 ด.ญ.กุลฑิรา มีแสง บ้านบ่อตาโล่ 12 มี.ค. 66
50 ด.ญ.สรัลรัตน์ การปรีดี บ้านลำแดง 12 มี.ค. 66
49 ด.ญ.พิมลภัทร จิตรเหี้ยม สิทธิพยากรณ์ 12 มี.ค. 66
48 ด.ช.อภิวัฒร โชคทรัพย์ บ้านสร้าง(สำริตภู่เงินอนุสรณ์) 12 มี.ค. 66
47 ด.ช.ตะวัน ด้วงไธสง วัดลาดทราย 12 มี.ค. 66
46 ด.ญ.เพชรลัดดา สว่างจิตร์ กลางคลอง27 12 มี.ค. 66
45 ด.ญ.อภิชภา เกื้อสุข วัดยมนาตามธรรม 12 มี.ค. 66
44 ด.ญ.อริษา ไพรสมพงษ์ วัดยมนาตามธรรม 12 มี.ค. 66
43 ด.ญ.พัชลิดา เหล็กกล้า กลางคลอง27 12 มี.ค. 66
42 ด.ช.ติณณภพ วอตามพิรัตน์ บ้านลำแดง 11 มี.ค. 66
41 ด.ญ.ศุภกานต์ สาริกา เชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียน เ 11 มี.ค. 66
40 ด.ญ.วัชริวรรณ พรหมวงศานนท์ บ้านบ่อตาโล่ 11 มี.ค. 66
39 ด.ญ.ณัฐณิชา สอนดี วัดวงษ์สวรรค์ 11 มี.ค. 66
38 ด.ช.วรัญญู กลั่นเชื้อ ทองทาบพิทยา 11 มี.ค. 66
37 ด.ช.ศรัญญู นิลเวช วัดสว่างอารมณ์ 11 มี.ค. 66
36 ด.ช.สุไรมาน มัดวัง วัดสว่างอารมณ์ 11 มี.ค. 66
35 ด.ญ.ชฎาภรณ์ กสิผล อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง 11 มี.ค. 66
34 ด.ช.นนทธวัฒน์ ผลาผล วัดลาดทราย 11 มี.ค. 66
33 ด.ช.จิรายุทธิ์ เรืองศิลป์ วังน้อยวิทยาภูมิ 11 มี.ค. 66
32 ด.ญ.อรอุมา เรืองศิลป์ วังน้อยวิทยาภูมิ 11 มี.ค. 66
31 ด.ญ.ปรายฟ้า ฤทธิ์อุดม วัดลาดทราย 11 มี.ค. 66