ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
140 ด.ญ.ภูริชญา นาคพลาย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงก 13 มี.ค. 67
139 นายอัครพล ทองบู่ อยุธยานุสรณ์ 13 มี.ค. 67
138 น.ส.ชฎาทิพย์ กองทอง รัตนบุรี 13 มี.ค. 67
137 น.ส.สุพัตรา รอดปาน วังน้อยวิทยาภูมิ 13 มี.ค. 67
136 น.ส.ศสิภา สวนด้วง วังน้อยวิทยาภูมิ 13 มี.ค. 67
135 น.ส.สุภัชชา ชุ่มเพ็งพันธ์ หนองแค สรกิจพิทยา 13 มี.ค. 67
134 นายจตุรภัทร ภู่ระหงษ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 13 มี.ค. 67
133 น.ส.ภัทรพร บุญยานันต์ บ้านลำแดง 13 มี.ค. 67
132 น.ส.รัชนีกร หิรัญโรจน์ วัดศิวาราม 13 มี.ค. 67
131 นายไววิทย์ ธรรมสินธุ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 13 มี.ค. 67
130 น.ส.สุภาภรณ์ อินทร์ใย วัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร) 13 มี.ค. 67
129 น.ส.สุชาดา วาระนุช กระสังพิทยาคม 13 มี.ค. 67
128 นายรัศมิ์ณศิลป์ สุดสังเกตุ วัดบ้านสร้าง 13 มี.ค. 67
127 นายปฏิภาณ รักษาล้ำ เทศบาล4หนองแคอนุสรณ์ 13 มี.ค. 67
126 นายโชคชัย ตันยาภิรมย์ วัดสว่างอารมณ์ 13 มี.ค. 67
125 ด.ญ.สุมาลิน หัดไทถะระ วังน้อยวิทยาภูมิ 12 มี.ค. 67
124 ด.ช.ณัฐกานต์ หาญวงค์ วัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชาน 12 มี.ค. 67
123 น.ส.ปิยธิดา อุฒพรม วัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชาน 12 มี.ค. 67
122 นายปฏิภาณ รักษาล้ำ เทศบาล4หนองแคอณุสรณ์ 12 มี.ค. 67
121 นายพนธกร มั่นประสงค์ เทศบาลวัดไทยชุมพล 12 มี.ค. 67
120 นายธเนศพล สวนขวัญ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 67
119 น.ส.วนิดา ฆ้องวง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 67
118 น.ส.ธิติกานต์ โพทอง หนองกรดพิทยาคม 12 มี.ค. 67
117 น.ส.กัญญารัตน์ ครามบุตร วัดสว่างอารมณ์ 12 มี.ค. 67
116 นายกรวิชญ์ สุลัยวรรณ์ วัดบ้านสร้าง 12 มี.ค. 67
115 น.ส.รุ่งทิวา จุทอง วัดสว่างอารมณ์ 12 มี.ค. 67
114 ด.ช.วรรณเทพ ทาเหล็ก บ้านลำแดง 12 มี.ค. 67
113 น.ส.ปภาวรินทร ขุ่มชัยเพียร วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 มี.ค. 67
112 นายปัญญากร อิ่มผึ้ง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 มี.ค. 67
111 นายณัฐพงษ์ สารีพัน พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) 11 มี.ค. 67
110 น.ส.ชนัญญา มณีสุข โค้งไผ่วิทยา 11 มี.ค. 67
109 นายธิติพนธ์ รอบคอบ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 มี.ค. 67
108 นายภัทรพล เพ็ชรจินดา วัดศิวาราม 11 มี.ค. 67
107 น.ส.นาถยา อุดมผล วัดท่าพูด(นครผลประชานุกุล 10 มี.ค. 67
106 นายบารมี ภักดี อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 10 มี.ค. 67
105 ด.ช.ศิริชัย เชิดบารมี วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 10 มี.ค. 67
104 ด.ช.โชคดี ธรรมสาลี วังน้อยวิทยาภูมิ 10 มี.ค. 67
103 น.ส.นภัสสร กางรัมย์ วังน้อยวิทยาภูมิ 10 มี.ค. 67
102 น.ส.ปิยวรรณ ยี่กัว วัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชาน 10 มี.ค. 67
101 น.ส.หนึ่งฤทัย ทองทา วัดสว่างอารมณ์ 10 มี.ค. 67
100 ด.ช.สุรเดช ไชยแสนสุขสินธุ์ มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชู 10 มี.ค. 67
99 น.ส.สูธาลินี สายประเสรฺิฐ ป่าโมกข์วิทยาภูมิ 10 มี.ค. 67
98 นายสุเหลียง ทาา วัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชาน 10 มี.ค. 67
97 ด.ญ.ธัญพิมล ภราดรเดช วัดสว่างอารมณ์ 10 มี.ค. 67
96 ด.ญ.ประภาศิริ นรคีม วัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชาน 10 มี.ค. 67
95 น.ส.พัณณิตา อินทร์โพธิ์ วัดสว่างอารมณ์ 10 มี.ค. 67
94 น.ส.ชลธิชา สถานทิพย์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 10 มี.ค. 67
93 น.ส.ภูริดากร ภะคะยะ วังน้อยวิทยาภูมิ 10 มี.ค. 67
92 ด.ญ.วราภรณ์ ปราบทอง วัดบ้านสร้าง 10 มี.ค. 67
91 ด.ช.พัชรพล แพทย์รักษ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 10 มี.ค. 67
90 นายธันวา พูลสวัสดิ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 10 มี.ค. 67
89 นายศิววิชญ์ จอดนอก วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 10 มี.ค. 67
88 ด.ญ.นัฐนรี สูญศรี จัตุรัสวิทยาคาร 10 มี.ค. 67
87 ด.ญ.กนกภรณ์ โสธรรมมงคล หนองถ่มวิทยา 9 มี.ค. 67
86 น.ส.กัญญารัตน์ ขวัญหมอน สะโนวิทยา 9 มี.ค. 67
85 น.ส.นาดา พลชัย เซนฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยตาก 9 มี.ค. 67
84 นายชัยณรงค์ นวลด่านกลาง บ้านสร้าง(สำริตภู่เงินอนุสรณ์) 9 มี.ค. 67
83 น.ส.อภัสนันท์ มั่นคง จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 9 มี.ค. 67
82 นายสมบูรณ์ แสงหงษ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
81 ด.ญ.ภัทรศยา แก้วพูลศรี วิเชียรกลิ่นสุคนธฺอุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
80 ด.ญ.ลลิตา ทองกษัตริย์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
79 นายยุทธกานต์ พราพระัก วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
78 น.ส.จิราภา บัวเผื่อน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
77 นายสมพร สุขพรม วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
76 ด.ญ.นิภาพร ทองใจ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
75 น.ส.กิตติญากรณ์ นนธิบุตร วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
74 ด.ช.ธนากร ตันยาภิรมย์ วัดสว่างอารมณ์ 9 มี.ค. 67
73 ด.ช.พัชรพล พงษ์จินดา วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
72 นายธีรภัทร์ ฉับฉาย วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
71 นายพีรศุษม์ เสลวาปีนุสรณ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
70 น.ส.ปวิตรา วิจิตรตระการกุล วัดใหญ่ชัยมงคล 9 มี.ค. 67
69 ด.ญ.สรัลนุช เป็นสุข วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
68 ด.ญ.อิศราภรณ์ บัวบึง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
67 น.ส.มิ่งขวัญ เผ่ามณี วังน้อยวิทยาภูมิ 9 มี.ค. 67
66 นายนัฐพน คนเล็ก วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
65 น.ส.ปิยนุช แสนโซ้ง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
64 น.ส.รวิวรรณ แก้วมะ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
63 ด.ญ.แพรวา เหมือนมาตย์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
62 น.ส.อาภัสรา ชินณวงศ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
61 นายอาติยะ พันธุชา วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
60 ด.ญ.พณิตชยา เขียนประดิษฐ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
59 น.ส.ธัญลดา อ่อนแก้ว วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
58 นายปิยพัทธ์ พลสงค์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
57 ด.ญ.จิราภรณ์ ศรีสำราญ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
56 นายฐณะวัฒน์ เปลี่ยนศรีคงเมือง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
55 ด.ช.นำโชค วงศ์ษา วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
54 ด.ญ.วรารัตน์ ขาวสอาด วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
53 ด.ญ.ชมพูนุท แสนท้าว วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
52 น.ส.พัชรินทร์ มหาเอี่ยม วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
51 นายธรรมรัตน์ พิทักษา ยอแซฟอยุธยา 9 มี.ค. 67
50 ด.ญ.สิราพร ภูมาลา วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
49 น.ส.พัณณ์ภัสร์ ราชวรรณคดี วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
48 น.ส.พิมพ์ชยาดา อรรถแสงศรี วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
47 น.ส.ภาวิตรา โชติมณี วัดศิวาราม 9 มี.ค. 67
46 น.ส.กุลธิดา ทัศนโสภณ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
45 ด.ช.อธิรัฐ ทนงใจ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
44 น.ส.จิตลดา มีวงน้อย วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
43 ด.ญ.อริสา เขี้ยวละมัย วัดศิวาราม 9 มี.ค. 67
42 นายศุภรุทธิ์ คำแสน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67
41 ด.ญ.ชนากานต์ อยู่มาก วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 67