ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
161 ด.ช.อนันตชัย แซ่เต๋อว วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 24 มี.ค. 66
160 ด.ช.สุกฤษฎิ์ เภาวะนเ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 24 มี.ค. 66
159 ด.ญ.วรัญญา น้อยทอง บ้านบ่อตาโล่ 23 มี.ค. 66
158 ด.ช.นภัทร กาญพินิจ อยุธยานุสรณ์ 23 มี.ค. 66
157 ด.ญ.พิชาภา คำป้อง วังน้อยวิทยาภูมิ 23 มี.ค. 66
156 นายนนทกานต์ สุมธิรักษ์ มัธยมผดุงวิทยา 23 มี.ค. 66
155 นายปฏิมากรณ์ พงษ์ธนะ วังน้อยวิทยาภูมิ 21 มี.ค. 66
154 นายอาณัฐภูมิ อาวรณ์ จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 17 มี.ค. 66
153 ด.ญ.ณัฏฐธิดา สำลี อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 17 มี.ค. 66
152 นายภควัฒน์ นิลวรรณ? วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 16 มี.ค. 66
151 ด.ช.ณัฐวัฒน์ สิงห์แก้ว วัดธรรมจริยา 16 มี.ค. 66
150 น.ส.ฐิติชญา ภพวิเศษ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 16 มี.ค. 66
149 ด.ช.พงค์ศักดิ์ นาคำ วัดศิวาราม 15 มี.ค. 66
148 นายรณพีร์ คงสุวรรณ์ เอกอโยธยา 15 มี.ค. 66
147 นายนัทวุษ ถนอมพวก บ้านลำแดง 15 มี.ค. 66
146 ด.ช.อนุพงษ์ พงษ์สวรรค์ อยุธยาวิทยาลัย 15 มี.ค. 66
145 ด.ช.ธีรเทพ บุญแสง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 15 มี.ค. 66
144 ด.ญ.น้ำอิง สงบ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 15 มี.ค. 66
143 นายส​ราวุ​ฒ​ิ​ ภาคบัว วังไทรวิทยาคม 15 มี.ค. 66
142 นายอภิสิทธิ์ พุ่มเกษร เชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน 15 มี.ค. 66
141 น.ส.มนัสวีร์ สุภาพ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 15 มี.ค. 66
140 ด.ช.พรเทพ บุตรโสภา วังน้อยวิทยาภูมิ 15 มี.ค. 66
139 น.ส.นลินรัตน์ จันทร์นามวงค์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 15 มี.ค. 66
138 ด.ช.ภาณุรัตน์ แตงอ่อน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 15 มี.ค. 66
137 นายฐิติกร นามโคตร วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 15 มี.ค. 66
136 น.ส.ปาณิสรา กันปี วังน้อยวิทยาภูมิ 15 มี.ค. 66
135 ด.ญ.ปัฐวีย์ ขวัญมณี วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 15 มี.ค. 66
134 นายระพีพัฒน์ สุขเจริญ วัดสว่างอารมณ์ 15 มี.ค. 66
133 ด.ช.พีรดนย์ เรืองเกษา วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 15 มี.ค. 66
132 ด.ช.ณัฐชานนท์ แสงเทียนทอง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 15 มี.ค. 66
131 นายกรพงศ์ เส้นเกษ วัดบ้านสร้าง 15 มี.ค. 66
130 ด.ญ.ภีรดา งามประกอบ วัดดอนพุทรา 15 มี.ค. 66
129 ด.ญ.สายน้ำ พลายชุมพล วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 15 มี.ค. 66
128 นายศิริโชค ช่วยหลำ เอกอโยธยา 15 มี.ค. 66
127 ด.ญ.ณัฐการณ์ ป้อมคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 15 มี.ค. 66
126 ด.ช.นันตวัฒน์ รอดพิพัฒน์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 15 มี.ค. 66
125 ด.ญ.กวินทรา คำภานพ วัดบ้านสร้าง 15 มี.ค. 66
124 นายนักสิทธิ์ ฤทธิ์ประเสริฐ วังน้อยวิทยาภูมิ 15 มี.ค. 66
123 ด.ช.คฑาวุธ บ้านกรด วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 15 มี.ค. 66
122 ด.ญ.ปิยภัทร จีระขิตะนุกูล วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 15 มี.ค. 66
121 น.ส.มณีรัตนา เกตุนอก วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 15 มี.ค. 66
120 ด.ช.ดนุเดช จิตรีนิตย์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 15 มี.ค. 66
119 น.ส.ศศิวรรณ ทรงงาม วังน้อยวิทยาภูมิ 15 มี.ค. 66
118 นายธราดล บุญใส วังน้อยวิทยาภูมิ 15 มี.ค. 66
117 น.ส.วรัทยา พรมชื่น วังน้อยวิทยาภูมิ 15 มี.ค. 66
116 น.ส.กนกพร ฤทธิ์ประเสริฐ วังน้อยวิทยาภูมิ 15 มี.ค. 66
115 นายภูเพชร บาสวรรค์ทอง วังน้อยวิทยาภูมิ 15 มี.ค. 66
114 นายน้ำเพชร งามสมพล วังน้อยวิทยาภูมิ 15 มี.ค. 66
113 น.ส.อุษามณี ใบบุญ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 15 มี.ค. 66
112 นายยุทธนา หัตถา วัดสว่างอารมณ์ 14 มี.ค. 66
111 น.ส.ภัทราวดี นามวิวัฒน์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 14 มี.ค. 66
110 ด.ช.สหรัฐ จันทร์​หอม วัดสว่างอารมณ์ 14 มี.ค. 66
109 ด.ช.วีรวัฒน์ มาลาพัสดุ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 14 มี.ค. 66
108 น.ส.เพ็ญพิชา ตามสมัย วัดสว่างอารมณ์ 14 มี.ค. 66
107 ด.ช.ธนวัฒน์ อ่อนช้อย เชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน 14 มี.ค. 66
106 นายศุภณัฐ เมธากุลชนา วังน้อยวิทยาภูมิ 14 มี.ค. 66
105 นายนริศ หาญวารี วัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชาน 14 มี.ค. 66
104 นายรัฐภาค วิชัยวัฒนา วิเชียรกลิ่นสุคนอุปถัมภ์ 14 มี.ค. 66
103 นายภานุมาศ ไวยพงษ์ศรี วัดบ้านสร้าง 14 มี.ค. 66
102 ด.ญ.พิชชาภา อาภาพล วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 14 มี.ค. 66
101 นายพีรพัฒน์ จันทร์ไทย อมราวิทยาภูมิ 14 มี.ค. 66
100 นายวิศรุต มะลิซ้อน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 14 มี.ค. 66
99 นายอภิศักดิ์ ขุนแท้ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 14 มี.ค. 66
98 น.ส.ทองรุ่ง กาใจคำ วัดพิกุลเงิน 14 มี.ค. 66
97 ด.ญ.ทิชาภัคร์ ผลสนอง ตราษตระการคุณ 14 มี.ค. 66
96 นายชารีฟ รอดพยันต์ อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 14 มี.ค. 66
95 นายธนกฤต กองวิเศษ วังน้อยวิทยาภูมิ 14 มี.ค. 66
94 ด.ช.เกรียงศักดิ์ เลขยันต์ จุฬาจินดาราม 14 มี.ค. 66
93 ด.ญ.ธีระรัตน์ มหาเอี่ยม วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 14 มี.ค. 66
92 นายอธิวัฒน์ สรสิทธิ์ เสนา“เสนาประสิทธิ์” 13 มี.ค. 66
91 น.ส.ธนัชชา ตันยาภิรมย์ วัดสว่างอารมณ์ 13 มี.ค. 66
90 นายอธิโรจน์ มหาศิรินิธิสิน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 13 มี.ค. 66
89 นายอิทธิพล รัสมี วัดบ้านสร้าง 13 มี.ค. 66
88 ด.ญ.สาวิกา ใบกะเบา วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 13 มี.ค. 66
87 ด.ญ.ไอรดา ซันเฮม วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 13 มี.ค. 66
86 นายกฤตธี อุดมชัชวาล วัดศรีประชา 13 มี.ค. 66
85 ด.ญ.เขมจิรา ภู่ระหงษ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 13 มี.ค. 66
84 นายชยางกูล สถานทิพย์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 13 มี.ค. 66
83 ด.ช.อิธทิกร สีหานาม วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 13 มี.ค. 66
82 ด.ช.ตะวัน ดาวโรยรัมย์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 13 มี.ค. 66
81 นายพลพล สายเพชร วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 13 มี.ค. 66
80 นายอนุวัฒน์ รักธรรม เชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน 13 มี.ค. 66
79 ด.ช.อัษฎา โลว วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 13 มี.ค. 66
78 ด.ช.รัฐภูมิ ราชเกตุ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 13 มี.ค. 66
77 น.ส.ณัฐณิชา ลุนวงค์ นาวังวิทยา 13 มี.ค. 66
76 นายอวิรุทธ์ ภาคาพรต วิเชียรกลิ่นสุคนธ์ 13 มี.ค. 66
75 นายพอเพียง ณ สงขลา ร.ร วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
74 ด.ญ.จุฑามาศ พรหมวงศานนท์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
73 น.ส.มุกรวี มะลิกอง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
72 ด.ญ.ภานรินทร์ พึ่งคุ้ม วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
71 ด.ช.วรวัฒน์ เอี่ยมสวัสดิ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
70 นายณัฐพงษ์ ไกรอาบ เชียงรากน้อย 12 มี.ค. 66
69 น.ส.ชฏาพร ช้างพลาย ประชามงคล 12 มี.ค. 66
68 น.ส.วิภาพร ถวิลวงษ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
67 น.ส.กัลยาณี ทองแก้ว วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
66 ด.ญ.จุฑาทิพย์ เค้ลาคลึง คงทองวิทยา 12 มี.ค. 66
65 น.ส.นภสร ใจมั่นคง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
64 นายกิตติศักดิ์ นาคำ วัดศิวาราม 12 มี.ค. 66
63 น.ส.สุพรรษา อ่องยิ่ง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66
62 ด.ญ.ศรันช์รัตน์ ปานคะเชนทร์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 12 มี.ค. 66